WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Nabór na stanowisko referenta do pracy „na zastępstwo” w Dziale Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości w Wydziale Księgowości

Artykuł nr: 13449 z dnia 22 listopada 2017Drukuj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta do pracy „na zastępstwo” w Dziale Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości w Wydziale Księgowości

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

poszukuje pracownika

na stanowisko referenta do pracy „na zastępstwo”

w Dziale Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości w Wydziale Księgowości

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

Wymiar czasu pracy

 • pełen etat

Liczba etatów

 • 1 etat

Rodzaj umowy o pracę

 • umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności      w pracy

Miejsce wykonywania pracy

 • Poznań

Wymagania konieczne

 • wykształcenie minimum średnie ekonomiczne, preferowane wyższe ekonomiczne
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.)
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.)
 • znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych: Word, Excel

Wymagania pożądane

 • doświadczenie zawodowe w zakresie zbliżonym do dziedziny lub charakteru pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór
 • komunikatywność, obowiązkowość, sumienność, staranność
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy
 • wysoka kultura osobista

Zakres głównych obowiązków

 

 • przyjmowanie dokumentów księgowych sprawdzonych pod względem merytorycznym dotyczących w szczególności: kosztów administracyjnych, inwestycji, funduszy, spraw sądowych
 • sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym
 • dekretowanie i ewidencja tych dokumentów
 • przygotowywanie przelewów, sprawdzanie ich                 z dokumentacją źródłową
 • sporządzanie dowodów wewnętrznych i not księgowych
 • przygotowywanie projektów korespondencji                     z kontrahentami

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny (pożądany)
 • dane osobowe w formie CV:

- imię (imiona) i nazwisko

- imiona rodziców

- data urodzenia

- miejsce zamieszkania (adres do  korespondencji), numer
    telefonu

- wykształcenie

- przebieg dotychczasowego zatrudnienia

CV należy własnoręcznie podpisać i opatrzyć datą

 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922)”

Termin, do którego należy składać oferty

7 grudnia 2017 r., godz. 16:00

(decyduje data wpływu)

Miejsce składania ofert

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Kancelaria ogólna – Punkt Podawczy

 

składane dokumenty winny posiadać dopisek:

dot. naboru WKS.110.67.2017 na stanowisko referenta do pracy „na zastępstwo” w Dziale Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości w Wydziale Księgowości

Osoba uprawniona do kontaktów

Milena Boczek

tel. 61 850-60-30

Informacja o metodach
i technikach naboru

Komisja Rekrutacyjna może stosować w szczególności następujące narzędzia i techniki naboru: kwestionariusze, formularze, rozmowa kwalifikacyjna, testy wiedzy i umiejętności, zadania symulacyjne.

Złożenie oferty w naborze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie wskazanych wyżej metod i technik naboru

Dodatkowe informacje

 • dokumenty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
 • zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie, miejscu oraz formie zweryfikowania posiadanych przez nich kompetencji
 • kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani
 • pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia musi spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia
  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.)
 • po rekrutacji dokumenty składane przez kandydatów będą komisyjnie niszczone

 

Poznań, dnia 22 listopada 2017 r.

Z up. Dyrektora WOW NFZ

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Hanna Philips

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158