WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

Artykuł nr: 13445 z dnia 22 listopada 2017Drukuj

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2018 i lata następne

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
o zawarcie umów

w rodzaju: ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

na rok 2018 I LATA NASTĘPNE

KOD POSTĘPOWANIA 15-18-000139/ZPO/12/2/06

 

Na podstawie art.159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 j.t.)

 

WIELKOPOLSKI OW NFZ W POZNANIU 
Adres: POZNAŃ ul. PIEKARY 14/15

 

zaprasza

 

do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach:

ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU

na obszarze województwa: WIELKOPOLSKIE

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: wyroby medyczne, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w ww. rodzaju świadczeń.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2018 i lata następne dostępne są w siedzibie WIELKOPOLSKIEGO OW NFZ, adres: POZNAŃ ul. PIEKARY 14/15, od dnia 22.11.2017r. do dnia 31.12.2018r. w godzinach od 8:00 do 16:00 lub na stronie: www.nfz-poznan.pl

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów na rok 2018 i lata następne proszeni są o złożenie wniosków do dnia 11.12.2017r. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioskodawca może złożyć w WIELKOPOLSKIM OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO.

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Hanna Philips

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

 

Pliki do pobrania

MATERIAŁY INFORMACYJNE  MATERIAŁY INFORMACYJNE  [4126KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158