WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Nabór na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Specjalistycznych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców

w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu

Artykuł nr: 13420 z dnia 10 listopada 2017Drukuj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Specjalistycznych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

poszukuje pracowników

na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Specjalistycznych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu

Liczba etatów

 • 1 etat

Wymiar czasu pracy

 • pełen etat

Miejsce wykonywania pracy

 • Poznań

Wymagania konieczne

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.)
 • znajomość ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015 r.
  w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1146)
 • umiejętność analitycznego myślenia

Wymagania pożądane

 • doświadczenie zawodowe w lecznictwie: ambulatoryjnym, stacjonarnym; instytucjach zajmujących się ochroną zdrowia ludności
 • obowiązkowość, sumienność i zaangażowanie
  w wykonywanie powierzonych zadań
 • dobra organizacja pracy
 • dyspozycyjność
 • komunikatywność
 • wysoka kultura osobista

Zakres głównych obowiązków

 

 • współpraca z Sekcją Planowania i Monitorowania w zakresie sporządzania planu zakupu świadczeń zdrowotnych na obszarze właściwości Oddziału
 • przygotowanie i przeprowadzanie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym w zakresie świadczeń wysokospecjalistycznych
 • sporządzanie elektronicznych wersji umów i aneksów oraz przekazywanie ich do Działu Obsługi Umów w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym
 • bieżące współdziałanie z samorządami terytorialnymi, wojewodą i z samorządami zawodów medycznych w zakresie zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
 • udzielanie wyjaśnień i merytorycznych odpowiedzi związanych z zasadami kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej
 • opracowywanie projektów komunikatów i informacji dotyczących zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym przeznaczonych do publikacji na stronach internetowych
 • zawieranie, przetwarzanie i ewidencjonowanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • określanie rezerwy kosztów wynikających z realizacji dyspozycji art. 19 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – we współpracy z Sekcją Weryfikacji Raportów
 • rozpatrywanie indywidualnych wniosków o rozliczenie świadczeń w ramach Bazy Rozliczeń Indywidualnych – we współpracy z Sekcją Planowania i Monitorowania Działu Analiz
 • prowadzenie rejestru wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń wysokospecjalistycznych
 • weryfikacja merytoryczna wniosków świadczeniodawców o sfinansowanie świadczeń udzielonych poza limitem osobom uprawnionym z innych krajów UE/EFTA, korzystającym ze świadczeń finansowanych w formie ryczałtu
 • weryfikacja wniosków składanych w trybie art. 19 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • współpraca z Wydziałem Spraw Świadczeniobiorców w zakresie prowadzenia, w trybie określonym w art. 50 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, postępowań wyjaśniających ze świadczeniodawcami w przedmiocie prawidłowości weryfikacji prawa do świadczeń świadczeniobiorcy
 • przeprowadzanie systematycznych analiz danych na potrzeby kontroli, przydatnych w działalności kontrolnej oraz przekazywanie na bieżąco rezultatów tych analiz wraz z wynikającymi z nich wnioskami do Wydziału Kontroli

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny (pożądany)
 • dane osobowe w formie CV:

- imię (imiona) i nazwisko

- imiona rodziców

- data urodzenia

- miejsce zamieszkania (adres do  korespondencji), numer
    telefonu

- wykształcenie

- przebieg dotychczasowego zatrudnienia

CV należy własnoręcznie podpisać i opatrzyć datą

 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego  (przez liczbę lat pracy zawodowej rozumie się udokumentowane okresy pracy na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywanie działalności gospodarczej)
 • podpisane oświadczenie o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 r, poz. 922)

Termin, do którego należy składać oferty

27 listopada 2017 r., godz. 16:00

(decyduje data wpływu)

Miejsce składania ofert

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Kancelaria ogólna – Punkt Podawczy

składane dokumenty winny posiadać dopisek:

dot. naboru WKS.110.64.2017 na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Specjalistycznych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Osoba uprawniona do kontaktów

Milena Boczek

tel. 61 850-60-30

Informacja o metodach
i technikach naboru

Komisja Rekrutacyjna może stosować w szczególności następujące narzędzia i techniki naboru: kwestionariusze, formularze, rozmowa kwalifikacyjna, testy wiedzy i umiejętności, zadania symulacyjne.

Złożenie oferty w naborze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie wskazanych wyżej metod i technik naboru

Dodatkowe informacje

 • dokumenty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
 • zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie, miejscu oraz formie zweryfikowania posiadanych przez nich kompetencji
 • kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani
 • pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia musi spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia
  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1793)
 • po rekrutacji dokumenty składane przez kandydatów będą komisyjnie niszczone

 

Poznań, dnia 10 listopada 2017 r.

 

Dyrektor Wielkopolskiego OW NFZ

Agnieszka Pachciarz

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158