WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Nabór na stanowisko księgowego w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych w Wydziale Księgowości

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

Artykuł nr: 13413 z dnia 10 listopada 2017Drukuj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowego w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych w Wydziale Księgowości

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

poszukuje pracownika

na stanowisko księgowego w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych w Wydziale Księgowości

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

 

Wymiar czasu pracy

 • pełen etat

Liczba etatów

 • 1 etat

Miejsce wykonywania pracy

 • Poznań

Wymagania konieczne

 • wykształcenie ekonomiczne – minimum średnie, preferowane wyższe
 • doświadczenie zawodowe:

– minimum 3 lata – dotyczy osób z wykształceniem wyższym

- minimum 5 lat – dotyczy osób z wykształceniem średnim

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.)
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.)
 • znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych: Word, Excel

Wymagania pożądane

 • doświadczenie zawodowe w zakresie zbliżonym do dziedziny lub charakteru pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór
 • komunikatywność, obowiązkowość i sumienność
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy
 • wysoka kultura osobista

Zakres głównych obowiązków

 

 • przyjmowanie dowodów księgowych zatwierdzonych pod względem merytorycznym dotyczących realizacji umów ze świadczeniodawcami
 • potwierdzanie ich przyjęcia na zestawieniach przekazywanych dowodów
 • sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym
 • terminowe przekazywanie dowodów do ich ujmowania w księgach rachunkowych
 • sprawdzanie prawidłowości przelewów z dokumentami źródłowymi
 • wystawianie not korygujących

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny (pożądany)
 • dane osobowe w formie CV:

- imię (imiona) i nazwisko

- imiona rodziców

- data urodzenia

- miejsce zamieszkania (adres do  korespondencji), numer
    telefonu

- wykształcenie

- przebieg dotychczasowego zatrudnienia

CV należy własnoręcznie podpisać i opatrzyć datą

 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia
 •  kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego (przez liczbę lat pracy zawodowej rozumie się udokumentowane okresy pracy na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywanie działalności gospodarczej)
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922)”

Termin, do którego należy składać oferty

27 listopada 2017 r., godz. 16:00

(decyduje data wpływu)

Miejsce składania ofert

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Kancelaria ogólna – Punkt Podawczy

 

składane dokumenty winny posiadać dopisek:

dot. naboru WKS.110.61.2017 na stanowisko księgowego w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych w Wydziale Księgowości

Osoba uprawniona do kontaktów

Milena Boczek

tel. 61 850-60-30

Informacja o metodach
i technikach naboru

Komisja Rekrutacyjna może stosować w szczególności następujące narzędzia i techniki naboru: kwestionariusze, formularze, rozmowa kwalifikacyjna, testy wiedzy i umiejętności, zadania symulacyjne.

Złożenie oferty w naborze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie wskazanych wyżej metod i technik naboru

Dodatkowe informacje

 • dokumenty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
 • zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie, miejscu oraz formie zweryfikowania posiadanych przez nich kompetencji
 • kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani
 • pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia musi spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia
  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.)
 • po rekrutacji dokumenty składane przez kandydatów będą komisyjnie niszczone

Poznań, dnia 10 listopada 2017 r.

 

Dyrektor

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

Agnieszka Pachciarz

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158