WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Nabór na stanowisko starszego referenta do pracy „na zastępstwo” w Dziale Skarg, Wniosków i Informacji

w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

Artykuł nr: 13411 z dnia 10 listopada 2017Drukuj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego referenta do pracy „na zastępstwo” w Dziale Skarg, Wniosków i Informacji

OGŁOSZENIE O NABORZE

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

 

poszukuje pracownika

na stanowisko starszego referenta do pracy „na zastępstwo” w Dziale Skarg, Wniosków i Informacji

w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

Liczba etatów

 • 1 etat

Rodzaj umowy o pracę

 • umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności      w pracy

Wymiar czasu pracy

 • pełen etat

Miejsce wykonywania pracy

 • Poznań

Wymagania konieczne

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.)
 • znajomość obsługi pakietu Microsoft Office
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji pod presją czasu
 • umiejętność sporządzania pism urzędowych
 • umiejętność współpracy z klientem

Wymagania pożądane

 • umiejętność współpracy w zespole oraz dobra organizacja pracy pozwalająca na terminową realizację powierzonych zadań
 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywność, sumienność

Zakres głównych obowiązków

 

 • obsługa Świadczeniobiorców w zakresie udostępniania informacji niezbędnych do realizowania przysługujących im uprawnień i wykonywania ciążących na nich obowiązków,    a w szczególności:

- informowanie w zakresie możliwości udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej przez Świadczeniodawców posiadających umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

- obsługa infolinii Oddziału

 • rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów bezpośrednio kierowanych do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zgodnie z zasadami określonymi przez Prezesa NFZ
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków
 • przygotowywanie okresowych analiz i sprawozdań,
 • wydawanie danych dostępowych do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP)
 • realizacja zadań związanych z obsługą Świadczeniobiorców w zakresie dostępu do systemu Zintegrowany Informator Pacjenta
 • współpraca w zakresie kompetencji z odpowiednimi, ze względu na rodzaj wykonywanych zadań komórkami organizacyjnymi Oddziału
 • wykonywanie w zakresie posiadanych umiejętności i kompetencji innych zadań Działu i Wydziału zleconych przez przełożonych

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny (pożądany)
 • dane osobowe w formie CV:

- imię (imiona) i nazwisko

- imiona rodziców

- data urodzenia

- miejsce zamieszkania (adres do  korespondencji), numer
    telefonu

- wykształcenie

- przebieg dotychczasowego zatrudnienia

CV należy własnoręcznie podpisać i opatrzyć datą

 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922)”

Termin, do którego należy składać oferty

27 listopada 2017 r., godz. 16.00

(decyduje data wpływu)

Miejsce składania ofert

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Kancelaria ogólna – Punkt Podawczy

składane dokumenty winny posiadać dopisek:

dot. naboru WKS.110.60.2017 na stanowisko starszego referenta do pracy „na zastępstwo” w Dziale Skarg, Wniosków i Informacji w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców

Osoba uprawniona do kontaktów

Milena Boczek tel. 61 850-60-30

Informacja o metodach
i technikach naboru

Komisja Rekrutacyjna może stosować w szczególności następujące narzędzia i techniki naboru: kwestionariusze, formularze, rozmowa kwalifikacyjna, testy wiedzy i umiejętności, zadania symulacyjne.

Złożenie oferty w naborze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie wskazanych wyżej metod i technik naboru

Dodatkowe informacje

 • dokumenty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
 • zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie, miejscu oraz formie zweryfikowania posiadanych przez nich kompetencji
 • kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani
 • pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia musi spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia
  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.)
 • po rekrutacji dokumenty składane przez kandydatów będą komisyjnie niszczone

 

Poznań, dnia 10 listopada 2017 r.

 

 

Dyrektor

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

Agnieszka Pachciarz

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158