WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Sprostowania i wyjaśnienia

Artykuł nr: 13382 z dnia 26 października 2017Drukuj

Komentarz do artykułu red. Sylwii Sałwackiej, pt. „Poradnia odesłała pacjentów do domu”, opublikowanego 24.10.2017 r. w Gazecie Wyborczej Poznań

W związku z nieprawdziwymi oraz niepełnymi informacjami przekazanymi czytelnikom w w/w artykule, Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu wyjaśnia:

Nieścisłe informacje, zawarte w treści w/w artykułu, mogą sugerować pacjentowi, że wprowadzona od 1 października br. tzw. „sieć szpitali” i związane z nią zasady finansowania świadczeń, mogły mieć wpływ na samowolne i niezgodne z prawem zamknięcie poradni chorób zakaźnych Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Zgodnie z przepisami, placówka ma obowiązek świadczyć usługi w sposób ciągły, o każdej przerwie musi poinformować fundusz z wyprzedzeniem 30-dniowym - a takiej informacji dotyczącej omawianej poradni WOW NFZ nie otrzymał – ponadto w przypadku świadczeń finansowanych ryczałtem, placówka wskazuje sposób zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń w tym czasie.

 

Placówka sama dzieli otrzymany ryczałt i zobowiązana jest przepisami prawa do świadczenia usług z zachowaniem, między innymi, w/w ciągłości. Poza wezwaniem szpitala do złożenia wyjaśnień, fundusz ma możliwość nałożenia kary finansowej za niewywiązywanie się z zapisów umowy, jak również będzie mógł umniejszyć wartość ryczałtu szpitala za ten czas, w którym poradnia była niedostępna dla pacjentów.

 

Z wyjaśnień szpitala, przesłanych do WOW NFZ wynika, że zamknięcie poradni chorób zakaźnych i związane z tym zamieszczenie na jej drzwiach wymienionej w omawianym artykule informacji, wynikało z wewnętrznego nieporozumienia i nie było uzgodnione z dyrekcją szpitala, która zapewniła jednocześnie Oddział, że dołoży wszelkich starań, aby podobne sytuacje nie miały ponownie miejsca.

 

Opisana w artykule sytuacja, w której pacjent zastaje drzwi zamknięte poradni, czytając jednocześnie informację, że została ona zamknięta z powodu „braku punktów” na dany miesiąc, jest  niedopuszczalna. Sieć szpitali powstała po to, aby z jednej strony skoordynować opiekę zdrowotną nad pacjentem, a z drugiej strony zapewnić bezpieczeństwo finansowe placówce, która go leczy, w postaci ryczałtu, którym sama według potrzeb dowolnie dysponuje.

 

Nieprawdą jest, że „roczny ryczałt w Strusiu wynosi 30 mln złotych”. Wartość ryczałtu sieciowego dla Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu w wysokości ok. 30 mln zł odnosi się tylko do IV kwartału tego roku, czyli jest to kwota przeznaczona na 3 miesiące. Poza ryczałtem, szpital dysponuje także kwotą ok. 22 mln złotych na realizowanie świadczeń wyodrębnionych z ryczałtu, np. badania tomografii i rezonansu, finansowanie SOR, wieczorynki, zabiegów usuwania zaćmy, endoprotezoplastyki, programów lekowych, pakietu onkologicznego i innych, wymienionych w umowie. Czyli łącznie (ryczałt i świadczenia wyodrębnione) na 3 miesiące 2017 roku szpital dysponuje kwotą ponad 51 mln złotych.

Nieprawdą jest, że „Fundusz sugerował natomiast, by szpital przesunął na leczenie chorych WZW pieniądze z innych oddziałów i poradni (…)” Zasadą działania sieci szpitali jest finansowanie leczenia pacjentów w ramach NFZ w formie ryczałtu, co oznacza, że szpital sieciowy otrzymuje globalną kwotę - obecnie na kwartał roku – i dzieli ją sam między zakresy świadczeń. NFZ nie sugerował podziału otrzymanej kwoty, ponieważ decydentem w zakresie rozdysponowania ryczałtu jest placówka sieciowa.

Stwierdzenie „NFZ nie podał wczoraj dlaczego poradni zabrakło pieniędzy na leczenie chorych” wprowadza pacjentów w błąd. Jak wyjaśniono wyżej, placówka sama dzieli otrzymaną kwotę ryczałtu.

Nieprawdą jest, że wartość ryczałtu szpitala opiera się tylko na poziomie świadczeń zrealizowanych w 2015 roku. Nie dopisano w artykule, że między innymi na bazie wyceny obowiązującej w 2017 roku, w efekcie pieniędzy jest więcej, niż w 2015 r.

Na marginesie: zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami poznańskiego oddziału funduszu, szpital otrzyma ponad 200 tys. zł za usługi wykonane ponad wartość umowy w poradniach specjalistycznych w okresie I-VIII 2017 r., aby nie ograniczał przyjęć w ostatnim kwartale bieżącego roku.

Nieprawdą jest, że „w poniedziałek dyrekcja szpitala zapewniła Fundusz, że poradnia w tym tygodniu wznowi działalność”. Zgodnie z zapewnieniem dyrekcji szpitala, poradnia była czynna już w poniedziałek, 24.10 (tego samego dnia, w którym fundusz otrzymał informację od red. S. Sałwackiej o jej zamknięciu), niezwłocznie po telefonicznej interwencji dyrekcji poznańskiego funduszu. Według wyjaśnień szpitala, lekarz wykazana w harmonogramie poradni była obecna.

Użyty przez autorkę artykułu cytat: „Ze szpitali spływają jeszcze raporty rozliczeniowe, trwa ich analiza” odnosi się do rozliczenia umów, które zakończyły się 30 września br. (trwały 9 miesięcy 2017 roku). W artykule cytat ten jest przypisany do funkcjonowania umów sieciowych, obowiązujących od 1 października, co jest nieprawdą i wprowadza czytelnika w błąd.

 

Magdalena Rozumek

p.o. Rzecznika Prasowego

Wielkopolskiego OW NFZ

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158