WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Nabór na stanowisko referenta do pracy w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego WOW NFZ

Artykuł nr: 13313 z dnia 19 września 2017Drukuj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta do pracy w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego WOW NFZ

OGŁOSZENIE O NABORZE

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

 

poszukuje pracownika

na stanowisko referenta do pracy w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego w Wydziale ds. Służb Mundurowych

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

Wymiar czasu pracy

 • pełen etat

Liczba etatów

 • 1 etat

Miejsce wykonywania pracy

 • Poznań

Wymagania konieczne

 • wykształcenie wyższe
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe
 • dobra znajomość zasad funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1793)
 • biegła obsługa pakietu Microsoft Office

Wymagania pożądane

 • doświadczenie zawodowe w zakresie zbliżonym do dziedziny lub charakteru pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór
 • umiejętność współpracy w zespole oraz dobra organizacja pracy pozwalająca na terminową realizację powierzonych zadań
 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywność

Zakres głównych obowiązków

 

 • przyjmowanie, rejestrowanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe
 • potwierdzanie (systemowe) skierowań na leczenie uzdrowiskowe
 • udzielanie pełnych informacji świadczeniobiorcom         w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego – osobiście lub  telefonicznie
 • systematyczne monitorowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego      z terenu działania Oddziału
 • opracowanie analiz i wniosków dotyczących dostępności do świadczeń dla świadczeniobiorców w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego
 • gromadzenie danych o osobach korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz udzielanych im  świadczeniach w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego  w ramach koordynacji
 • kontrola przestrzegania zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego    w ramach koordynacji
 • przygotowanie projektów odpowiedzi w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami 
 • współpraca z innymi komórkami Oddziału
 • archiwizowanie dokumentów zgodnie z zasadami

 

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny (pożądany)
 • dane osobowe w formie CV:

- imię (imiona) i nazwisko

- imiona rodziców

- data urodzenia

- miejsce zamieszkania (adres do  korespondencji), numer
    telefonu

- wykształcenie

- przebieg dotychczasowego zatrudnienia

CV należy własnoręcznie podpisać i opatrzyć datą

 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (przez liczbę lat pracy zawodowej rozumie się udokumentowane okresy pracy na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające     z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej)
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922)”

Termin, do którego należy składać oferty

4 października 2017 r., godz. 16.00

(decyduje data wpływu)

Miejsce składania ofert

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Kancelaria ogólna – Punkt Podawczy

składane dokumenty winny posiadać dopisek:

dot. naboru WKS.110.54.2017 na stanowisko referenta
w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego w Wydziale ds. Służb Mundurowych

Osoba uprawniona do kontaktów

Milena Boczek tel. 61 850-60-30

Informacja o metodach
i technikach naboru

Komisja Rekrutacyjna może stosować w szczególności następujące narzędzia i techniki naboru: kwestionariusze, formularze, rozmowa kwalifikacyjna, testy wiedzy i umiejętności, zadania symulacyjne.

Złożenie oferty w naborze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie wskazanych wyżej metod i technik naboru

Dodatkowe informacje

 • dokumenty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
 • zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie, miejscu oraz formie zweryfikowania posiadanych przez nich kompetencji
 • kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani
 • pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia musi spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia
  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1793)
 • po rekrutacji dokumenty składane przez kandydatów będą komisyjnie niszczone

Poznań, dnia 19 września 2017 r.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158