WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Artykuł nr: 13116 z dnia 12 lipca 2017Drukuj

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowania

OGŁOSZENIE
O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT
NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793, ze zm.), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu  unieważnia postępowanie nr 15-17-000767/PSY/04/1/04.1701.001.02/01 prowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży, na obszarze powiatów: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski.

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2017 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania:
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - psy ).

 

Z up. Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
Magdalena Kraszewska

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158