WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

SOK NA ROK 2017

Artykuł nr: 13094 z dnia 06 lipca 2017Drukuj

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

W  związku z opublikowaniem Zarządzenia Nr 32/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń
w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie: koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR).

 

Okres obowiązywania umów.

 

Umowa w zakresie KO-CZR zawierana jest na okres od 1. dnia następnego miesiąca po złożeniu wniosku i na czas nie dłuższy niż do 30 czerwca 2021 roku.

 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zmianami), w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016 r. poz. 1860)

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w  Poznaniu

       ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

 

informuje o rozpoczęciu naboru i zaprasza do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

 

 • koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR).

   

  Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, przedmiotem umowy objęte są następujące nazwy i kody (PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej):

   

 • 1.85110000-3 Usługi szpitalne i podobne;
 • 1.85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne;
 • 1.85143000-3 Usługi ambulatoryjne;
 • 1.85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi;
 • 1.85312120-6 Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną;
 • 1.85312500-4 Usługi rehabilitacyjne;
 • 1.85111500-5 Usługi szpitalne psychiatryczne.

   

  Produkty jednostkowe dedykowane do rozliczania świadczeń w poszczególnych zakresach określone są w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem.

   

  Uprawnieni do składania wniosków

  Świadczeniodawca posiadający zawartą z Funduszem umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży oraz realizującym świadczenia dedykowane osobom z autyzmem dziecięcym lub świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, przez co najmniej 2 lata poprzedzające złożenie wniosku o zawarcie umowy

  Termin składania wniosków

  Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego, nie później niż do 10. dnia każdego miesiąca, w celu zawarcia umowy od 1. dnia następnego miesiąca.

  Wnioskujący jest uprawniony do złożenia w danym oddziale wojewódzkim Funduszu jednego wniosku dotyczącego określonego zakresu świadczeń. W przypadku, gdy jednostki organizacyjne zlokalizowane są na obszarze działania więcej niż jednego oddziału wojewódzkiego Funduszu, wnioskujący jest uprawniony do złożenia więcej niż jednego wniosku na dany zakres świadczeń

  Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie wniosku zgodnie z załącznikiem nr 5 do Zarządzenia Nr 32/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży
  i rodzin „Za życiem.

   

                                                                                                                                                               Agnieszka Pachciarz

                                                                                            Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

                                                                                                                                     Narodowego Funduszu Zdrowia

Biuletyn Informacji Publicznej

Pliki do pobrania

DODATKOWE_INFORMACJE  DODATKOWE_INFORMACJE  [12KB]
CENY_OCZEKIWANE  CENY_OCZEKIWANE  [28KB]
PODSTAWY_PRAWNE_1  PODSTAWY_PRAWNE_1  [2831KB]
PODSTAWY_PRAWNE_2  PODSTAWY_PRAWNE_2  [9228KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158