WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KOMUNIKATY DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW DOT. OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Artykuł nr: 12675 z dnia 12 kwietnia 2017Drukuj

Komunikat dla oferentów – indywidualna dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej

KOMUNIKAT DLA OFERENTÓW – INDYWIDUALNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1372 ze zm.), jednym z warunków dodatkowo ocenianych w postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pozostaje prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej w rozumieniu przepisów ustawy o prawach pacjenta w postaci elektronicznej, przy czym w przypadku wystawiania recept i skierowań co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku.

Wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej określone zostały w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069).

Jednym z warunków koniecznych możliwości zadeklarowania przez oferenta prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej jest możliwość wykonania odwzorowania cyfrowego dokumentacji utworzonej pierwotnie w innej postaci niż elektroniczna i umieszczenia takiego odwzorowania w systemie informatycznym w sposób zapewniający czytelność, dostęp i spójność dokumentacji medycznej. Obowiązek powyższy dotyczy również analogowych zdjęć radiologicznych, których odwzorowanie powinno być dokonywane z zachowaniem formatu przewidzianego dla przekazywania i archiwizowania zdjęć rentgenowskich, czyli z zachowaniem formatu DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine).

Tym samym oferent, który w składanej ofercie deklaruje spełnienie warunku związanego z prowadzeniem indywidualnej dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, winien dysponować urządzeniem, które zapewnia możliwość odwzorowania cyfrowego zdjęcia radiologicznego z zachowaniem formatu DICOM.

Prezentowane wyżej stanowisko zgodne jest ze stanowiskiem Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia.

Przypomnieć również należy, że warunek związany z prowadzeniem indywidualnej dokumentacji medycznej w rozumieniu przepisów ustawy o prawach pacjenta w postaci elektronicznej, przy czym w przypadku wystawiania recept i skierowań co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku, stanowi jedynie dodatkowe kryterium oceny ofert, nie zaś warunek konieczny, który ofert musi spełniać na etapie prowadzonych postępowań konkursowych.

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158