WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Artykuł nr: 12366 z dnia 05 stycznia 2017Drukuj

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń

w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na okres: począwszy od 01.02.2017 r. na czas nieoznaczony

KOD POSTĘPOWANIA 15-17-000057/POZ/0113/06

Na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793, ze zm.)

WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres: POZNAŃ ul. PIEKARY 14/15

informuje o rozpoczęciu naboru i zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 – usług w zakresie opieki zdrowotnej)

 • 85121100-4 - Ogólne usługi lekarskie
 • 85141100-0 - Usługi świadczone przez położne
 • 85141200-1 - Usługi świadczone przez pielęgniarki
 • 85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w następujących przedmiotach umów:

 1. ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ
 2. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ
 3. ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
 4. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ
 5. TRANSPORT SANITARNY W POZ

na obszarze województwa wielkopolskiego.

Obowiązujące stawki kapitacyjne i ryczałtowe określa zarządzenie Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zmianami).

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zmianami) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t. j. Dz.U z 2016 r., poz. 86).

Wniosek o zawarcie umowy, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zmianami).

1. W przypadku świadczeniodawców lub innych podmiotów posiadających uprawnienie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, którzy w dniu złożenia wniosku nie są związani z Wielkopolskim OW NFZ umową o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna lub, gdy dane zgłoszone do realizacji aktualnej umowy będą podlegały zmianom w nowym okresie umowy -
 

formularz wniosku powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej, w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

2. W przypadku świadczeniodawców lub innych podmiotów realizujących w dniu złożenia wniosku zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, umowę o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i w związku z tym Wielkopolski OW NFZ posiada w swoim systemie informatycznym, zgodne ze stanem faktycznym, informacje, o których mowa w § 34 ust. 2 Zarządzenia nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zmianami) oraz aktualne pod względem stanu prawnego i faktycznego dokumenty, o których mowa w § 36 ust. 1 pkt 2-3 i 5 w/w zarządzenia -

formularz wniosku może być sporządzony wyłącznie w formie pisemnej, według wzoru określonego załącznikiem nr 16 do w/w zarządzenia.

Materiały dotyczące niniejszego postępowania, dostępne są na stronie internetowej www.nfz-poznan.pl od dnia 5 stycznia 2017 roku.

Wnioskujący o zawarcie umów od dnia 1 lutego 2017 roku proszeni są o złożenie wniosków do dnia 10 stycznia 2017 roku, godz. 15:00. Złożenie wniosków w tym terminie gwarantuje ich terminowe rozpatrzenie przez OW NFZ. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioski złożone do 10 dnia każdego miesiąca, będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).

Wnioskujący może złożyć w Wielkopolskim OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego przedmiotu umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. W przypadku, gdy Wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane w różnych miejscach na terenie działania Oddziału, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń.

Paweł Lisik
p.o. Dyrektora
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

Pliki do pobrania

PODSTAWY PRAWNE  PODSTAWY PRAWNE  [24175KB]
ZAPYTANIE WNIOSKOWE  ZAPYTANIE WNIOSKOWE  [24KB]
DODATKOWE INFORMACJE  DODATKOWE INFORMACJE  [1658KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158