WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 12347 z dnia 30 grudnia 2016Drukuj

Realizacja zasady udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do kategorii medycznej „przypadek pilny”

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia pragnie przypomnieć świadczeniodawcom prowadzącym listy pacjentów oczekujących na świadczenia medyczne o obowiązujących zasadach wpisywania pacjentów na listy i ustalania terminów udzielenia świadczenia. W szczególności dotyczy to zasady udzielania świadczeń pacjentom zakwalifikowanym do kategorii medycznej „przypadek pilny” przed pacjentami o kategorii medycznej „przypadek stabilny”.

                Zgodnie obowiązującymi przepisami prawa[1] świadczenia medyczne udzielane są według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Świadczeniodawca prowadząc listy oczekujących na udzielenie świadczenia ustala kolejność udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie zgłoszeń świadczeniobiorcy oraz informuje pisemnie świadczeniobiorcę o terminie udzielenia świadczenia oraz uzasadnia przyczyny wyboru tego terminu.

                Pacjentów należy wpisywać na listę zgodnie z kolejnością zgłoszenia[2], co potwierdza przepis o konieczności oznaczania wpisu na listę kolejnym numerem oraz datą i godziną wpisu[3]. Oznacza to, że o ile kolejność  wpisów na listę wynika wprost z kolejności zgłoszeń pacjentów, o tyle kolejność udzielania świadczeń[4] ustala świadczeniodawca, co powinno się to odbywać z uwzględnieniem reguł wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia[5]. Zgodnie z jego brzmieniem[6], świadczeniodawca umieszcza świadczeniobiorcę, z wyjątkiem świadczeniobiorcy znajdującego się w stanie nagłym, na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, na podstawie takich kryteriów medycznych, opartych na aktualnej wiedzy medycznej, jak stan zdrowia świadczeniobiorcy, rokowania co do dalszego przebiegu choroby, choroby współistniejące mające wpływ na chorobę, z powodu której ma być udzielone świadczenie oraz zagrożenie wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności. Świadczeniodawca, stosując te kryteria, kwalifikuje pacjenta do kategorii medycznej "przypadek pilny" - jeżeli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia oraz "przypadek stabilny" - w przypadku innym niż stan nagły i przypadek pilny. Świadczeniobiorcę zakwalifikowanego do kategorii medycznej "przypadek pilny" umieszcza się na liście oczekujących przed świadczeniobiorcami zakwalifikowanymi do kategorii medycznej "przypadek stabilny"[7].

                Stosując wyrażoną przez ustawę zasadę zachowania kolejności wpisów na listę oczekujących (która wynika z kolejności zgłaszania się pacjentów), kolejność umieszczania na liście, o której mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć jako kolejność udzielania świadczeń, ustalaną odrębnie dla dwóch kategorii medycznych, do których pacjenci są kwalifikowani na podstawie kryteriów medycznych. Tym samym, obowiązkiem świadczeniodawcy jest umieszczenie (tj. ustalenie planowanego terminu udzielenia świadczenia) przyszłego pacjenta na liście oczekujących jako kolejnego przypadku "pilnego", ale przed wszystkimi przypadkami oznaczonymi jako "stabilne".

                W praktyce, poprawne realizowanie obowiązku udzielania świadczeń pacjentom pilnym przed pacjentami stabilnymi, może wiązać się z koniecznością odpowiedniego zaplanowania przyszłych świadczeń, np. w oparciu o dane statystyczne z miesięcy i lat poprzednich, dotyczące liczb pacjentów w ramach poszczególnych kategorii. Ponadto zarówno w aplikacji dostarczonej przez NFZ (AP-KOLCE), jak i innych rozwiązaniach komercyjnych, przewidziano możliwość odnotowywania zmian i przesunięć terminów wraz z podaniem ich powodu, co pozwala pacjentom zakwalifikowanym do kategorii medycznej „przypadek pilny” zapewnić najszybszą z możliwych opiekę lekarską.

           

            Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

WOW NFZ w Poznaniu

 

[1] art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2016.1793 ze zm.)

[2] art. 20 ust. 1b

[3] art. 20 ust. 2 pkt 3 lit a i b

[4] art. 20 ust. 2 pkt. 1

[5] RMZ z dnia 26 września 2005 r., w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej  (Dz.U.2005.200.1661).

[6] § 1 rozporządzenia

[7] § 3 rozporządzenia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158