WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł archiwalny nr: 12262 z dnia 29 listopada 2016Drukuj

Komunikat dla świadczeniodawców, dotyczący skierowań do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. [A]

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o konieczności sporządzania skierowań na badania diagnostyczne, konsultacje oraz inne świadczenia opieki zdrowotnej (w tym realizowane przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej) z zachowaniem szczególnej staranności i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.*

 

Skierowania w szczególności powinny zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie;
 • oznaczenie pacjenta;
 • oznaczenie rodzaju przedsiębiorstwa podmiotu, do którego kieruje się pacjenta;
 • rozpoznanie ustalone przez osobę kierującą;
 • inne informacje lub dane, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania, konsultacji lub leczenia;
 • datę wystawienia skierowania;
 • oznaczenie osoby kierującej.

 

Danymi identyfikującymi podmiot są:

 • nazwa podmiotu;
 • kod resortowy, stanowiący część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;
 • nazwa przedsiębiorstwa podmiotu - w przypadku podmiotu leczniczego;
 • nazwa jednostki organizacyjnej oraz jej kod resortowy stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - w przypadku podmiotu leczniczego, w którego strukturze organizacyjnej wyodrębniono jednostki organizacyjne;
 • nazwa komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, oraz jej kod resortowy stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
  - w przypadku podmiotu leczniczego, w którego strukturze organizacyjnej wyodrębniono komórki organizacyjne;
 • adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.

   

  Danymi identyfikującymi pacjenta są:

 • nazwisko i imię (imiona);
 • data urodzenia;
 • oznaczenie płci;
 • adres miejsca zamieszkania;
 • numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki,
  a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

   

  Danymi identyfikującymi osobę kierującą są:

 • nazwisko i imię;
 • tytuł zawodowy;
 • uzyskane specjalizacje;
 • numer prawa wykonywania zawodu - w przypadku lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera i starszego felczera;
 • podpis.

    

  Istotnymi informacjami dotyczącymi stanu zdrowia i choroby oraz procesu diagnostycznego, leczniczego, pielęgnacyjnego lub rehabilitacji, są w szczególności:

 • opis udzielonych świadczeń zdrowotnych;
 • rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego, urazu lub rozpoznanie ciąży;
 • zalecenia;
 • informacje o wydanych orzeczeniach, opiniach lekarskich lub zaświadczeniach;
 • informacje o lekach, wraz z dawkowaniem, lub wyrobach medycznych przepisanych pacjentowi na receptach lub zleceniach na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

 

Skierowanie do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej powinno zostać sporządzone z uwzględnieniem wyżej wskazanych zasad, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy skierowanie na świadczenia pozostające w zakresie zadań pielęgniarki poz wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, winien stosować druk zgodnie z wzorem określonym w zarządzeniu Prezesa NFZ.**

 

Podkreślenia wymaga, że skierowanie powinno precyzyjnie określać przedmiot zlecenia, tj. w szczególności wskazywać nazwę zlecanego leku, dawkowanie i drogę podawania lub opis zlecanego zabiegu oraz czasookres i częstotliwość wykonywania i warunki (miejsce realizacji: gabinet pielęgniarki poz, warunki domowe, inne).

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

 

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069)

**§ 14, ust. 4-5 Zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158