WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Artykuł nr: 12092 z dnia 22 lipca 2016Drukuj

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na okres: począwszy od 01.08.2016r. na czas nieoznaczony

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

O ZAWARCIE UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

W RODZAJU PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

NA OKRES: POCZĄWSZY OD 01.08.2016R. NA CZAS NIEOZNACZONY

(DOTYCZY WYŁĄCZNIE NOWYCH ŚWIADCZENIODAWCÓW)

 

KOD POSTĘPOWANIA 15-16-000113/POZ/0113/06

Na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581, z późn. zm.)

WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres: POZNAŃ ul. PIEKARY 14/15

informuje o rozpoczęciu naboru i zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 – usług w zakresie opieki zdrowotnej)

85121100-4 – Ogólne usługi lekarskie

85141100-0 - Usługi świadczone przez położne

85141200-1 – Usługi świadczone przez pielęgniarki

85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w następujących przedmiotach umów:

ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ

TRANSPORT SANITARNY W POZ

ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ

ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ

ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

na terenie województwa: WIELKOPOLSKIE

Obowiązujące stawki kapitacyjne i ryczałtowe określa zarządzenie nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (teks jednolity: Dz.U z 2016 r., poz. 86).

Wniosek o zawarcie umowy, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

1. W przypadku świadczeniodawców lub innych podmiotów posiadających uprawnienie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, którzy w dniu złożenia wniosku nie są związani z Wielkopolskim OW NFZ umową o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna lub, gdy dane zgłoszone do realizacji aktualnej umowy będą podlegały zmianom w nowym okresie umowy:

formularz wniosku powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej, w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

2. W przypadku świadczeniodawców lub innych podmiotów realizujących w dniu złożenia wniosku zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, umowę o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, i w związku z tym Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia posiada w swoim systemie informatycznym, zgodne ze stanem faktycznym, informacje, o których mowa w § 34 ust. 2 Zarządzenia nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz aktualne pod względem stanu prawnego i faktycznego dokumenty, o których mowa w § 36 ust. 1 pkt 2-3 i 5 w/w zarządzenia:

formularz wniosku może być sporządzony wyłącznie w formie pisemnej, według wzoru określonego załącznikiem nr 16 do w/w zarządzenia.

Materiały dotyczące niniejszego postępowania, dostępne są na stronie internetowej www.nfz-poznan.pl od dnia 22.07.2016 roku.

Wnioskujący o zawarcie umów od dnia 1 sierpnia 2016 roku proszeni są o złożenie wniosków do dnia 26.07.2016 roku. Złożenie wniosków w tym terminie gwarantuje ich terminowe rozpatrzenie przez OW NFZ. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioski złożone do 10 dnia każdego miesiąca, będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).

Wnioskujący może złożyć w WIELKOPOLSKIM OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego przedmiotu umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. W przypadku, gdy Wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane w różnych miejscach na terenie działania Oddziału, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń.

Krzysztof Filipowiak
Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

Pliki do pobrania

PODSTAWY PRAWNE  PODSTAWY PRAWNE  [11569KB]
INFORMACJE_ZAPYTANIE WNIOSKOWE  INFORMACJE_ZAPYTANIE WNIOSKOWE  [1364KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158