WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 11943 z dnia 28 kwietnia 2016Drukuj

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej - rola i zadania koordynatora

W związku z niepokojącymi informacjami napływającymi do tut. Oddziału Funduszu w przedmiocie niedostatecznej opieki sprawowanej przez koordynatorów, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina poniżej.

Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, realizujący leczenie onkologiczne, o którym mowa w art. 32a ustawy, oraz na warunkach określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, pełniący rolę ośrodka wiodącego, powinien oprócz pozostałych warunków określonych w § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1612), wyznaczyć koordynatora.

 

Do zadań koordynatora należy:

 

  • udzielanie pacjentowi informacji o organizacji procesu leczenia;
  • koordynacja i nadzór nad realizacją planu leczenia pacjenta ustalonego przez konsylium;
  • zapewnienie współpracy między podmiotami w ramach kompleksowej i terminowej opieki nad pacjentem;
  • zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii, tak aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta;
  • dbałość o dokumentację związaną z kartą diagnostyki i leczenia pacjenta (m.in. aby zawierała potwierdzenia wykonania świadczeń i zakończenia poszczególnych etapów).

 

Funkcja koordynatora została powołana celem ułatwienia pacjentowi przejścia przez poszczególne etapy leczenia onkologicznego. Już  sama świadomość choroby nowotworowej jest sytuacją ciężką, budzącą wiele różnych, niekiedy bardzo trudnych emocji i odczuć, dlatego wsparcie i pomoc koordynatora w poruszaniu się po systemie świadczeń opieki zdrowotnej umożliwia sprawną realizację zaplanowanego przez konsylium procesu terapeutycznego i zwiększa szanse na powodzenie terapii. Koordynator wspiera pacjenta informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie oraz pomaga mu komunikować się z lekarzami i innymi podmiotami leczniczymi biorącymi udział w procesie leczenia. Towarzyszy pacjentowi aż do zakończenia leczenia onkologicznego.

                                                                                                                            

 

 Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej WOW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158