WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 11784 z dnia 04 stycznia 2017Drukuj

Komunikat dotyczący zapłaty za świadczenia udzielone pacjentom uprawnionym z UE/EFTA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2015 r. poz. 1400 ze zm.), podstawą zapłaty za świadczenia udzielone pacjentom z UE i EFTA jest:

1. W przypadku świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej:

POZ (za wyjątkiem świadczeń z zakresu: nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka POZ)

a) dla pacjentów legitymujących się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego, Certyfikatem Tymczasowo Zastępującym Kartę EKUZ, formularzem E 112/S2

• raport statystyczny

• rachunek wystawiony na podstawie szablonu na podstawie ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej zgodnej z obowiązującą umową o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ w formie pisemnej i elektronicznej lub tylko w wersji elektronicznej

• kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (wzory poniżej)

Należność z tytułu realizacji w/w świadczeń może być określona w odrębnych rachunkach dotyczących poszczególnych osób.

W przypadku udzielenia świadczeń z zakresu POZ na podstawie EKUZ, Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ należy zawsze sprawdzić czy pacjent widnieje na liście aktywnych pacjentów. Jeżeli widnieje należy bezzwłocznie usunąć deklarację tej osoby z listy i rozliczyć koszty udzielonych świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.

b) pacjenci legitymujący się

Poświadczeniem wydanym przez NFZ w ślad za formularzem S1, E 106, E 109, E 120, E 121, E 123, DA1 mają prawo złożenia deklaracji POZ i mogą występować na listach aktywnych; w tym przypadku należność za świadczenia POZ rozliczana jest na podstawie kapitacyjnej stawki rocznej.

Uwaga! Pacjenci legitymujący się poświadczeniami formularzy mają prawo do skorzystania z usługi lekarza/pielęgniarki i położnej POZ, u których nie występują na liście aktywnej POZ. W takiej sytuacji stosuje się pierwszy model rozliczenia (punkt a).

2. W przypadku świadczeń rozliczanych na podstawie ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej - świadczenia rozliczane są w ramach limitu przewidzianego umową, a wartość wszystkich wystawionych rachunków wraz z rachunkiem za pozostałych pacjentów nie może przekroczyć limitu przewidzianego umową.

 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 Leczenie szpitalne

 Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

 Rehabilitacja lecznicza

 Leczenie stomatologiczne

 Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

 Opieka paliatywna i hospicyjna

 Świadczenia odrębnie kontraktowane

Komplet dokumentów powinien zawierać:

• raport statystyczny

• rachunek wystawiony na podstawie szablonu w formie pisemnej i elektronicznej lub tylko w wersji elektronicznej

• kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (wzory poniżej)

Należność z tytułu realizacji w/w świadczeń może być określona w odrębnych rachunkach dotyczących poszczególnych osób.

3. W przypadku świadczeń rozliczanych poza limitami umów, którymi są:

Szpitalne oddziały ratunkowe - UE,

Izba przyjęć - UE,

Izba przyjęć szpitala - UE,

Stomatologiczna pomoc doraźna - UE,

Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka POZ (do 50 000 osób – UE, do 100 000 osób – UE, do 150 000 osób – UE, powyżej 150 000 osób – UE).

Uwaga! Świadczenia w wyżej wymienionych zakresach rozliczane są poza uzgodnionym ryczałtem.

Prawidłowo wystawiona dokumentacja powinna zawierać:

• kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

• kalkulację rzeczywistych kosztów udzielonych świadczeń wraz z oświadczeniem (wzór w załączeniu) złożonym do celów udokumentowania wartości świadczenia udzielonego na podstawie przepisów o koordynacji

• kartę informacyjną o świadczeniach udzielonych osobie uprawnionej do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji

Na podstawie w/w dokumentów, po ich weryfikacji, w Narodowym Funduszu Zdrowia tworzony jest aneks do umowy. Po otrzymaniu aneksu należy utworzyć:

• raport statystyczny

• rachunek wystawiony na podstawie szablonu w formie pisemnej i elektronicznej lub tylko w wersji elektronicznej dostarczony poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności rachunku

• dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

4. Świadczenia rozliczane ryczałtem (Ratownictwo Medyczne) Prawidłowo wystawiona dokumentacja powinna zawierać:

• kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

• kalkulację rzeczywistych kosztów udzielonych świadczeń wraz z oświadczeniem (wzór w załączeniu) złożonym do celów udokumentowania wartości świadczenia udzielonego na podstawie przepisów o koordynacji

• kartę informacyjną o świadczeniach udzielonych osobie uprawnionej do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji

5. W przypadku rozliczenia leków i wyrobów medycznych dla osoby uprawnionej z innego państwa członkowskiego UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji, podstawą do zapłaty jest:

• Raport statystyczny za leki

• Zbiorcze zestawienie recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją (CZĘŚĆ B), wystawione na podstawie szablonu, złożone dwa razy w miesiącu przez Aptekę w postaci dokumentu w następujących terminach:

- Za okres od 1-15 dnia danego miesiąca – do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego

- Za okres od 16 dnia do końca miesiąca - do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego

• Do zbiorczego zestawienia recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją (CZĘŚĆ B), Apteka dołącza:

- kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji, (nie ma takiego obowiązku w przypadku gdy pacjent okazuje się Poświadczeniem o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej wydanym przez NFZ),

- kserokopię recepty prawidłowo wystawionej zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2014r.poz. 319, z późn. zm.)

• Recepta na leki i wyroby medyczne powinna być wystawiona i zrealizowana w okresie ważności dokumentów, potwierdzających uprawnienia osoby ubezpieczonej na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: Wydział Współpracy Międzynarodowej Dział Weryfikacji Rozliczeń; Telefon: 61 664 39 88, 61 658 04 89 Fax: 61 850 60 66 E-mail: dwm@nfz-poznan.pl

Komunikat Centrali NFZ w sprawie wykazywania kosztów świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji: https://www.ekuz.nfz.gov.pl/informacje-dla-swiadczeniodawcow/informacje-ogolne

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do świadczeń są:

 EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

 Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ

 Formularz E 112/S2

 Poświadczenie wydane przez NFZ w ślad za formularzem E 106, E 109, E 120, E121 E123, DA1

Wydział Współpracy Międzynarodowej

Wielkopolski OW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158