WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

ANEKSOWANIE UMÓW NA ROK 2016

Artykuł nr: 11661 z dnia 01 grudnia 2015Drukuj

Aneksowanie umów wieloletnich na rok 2016

ANEKSOWANIE UMÓW WIELOLETNICH NA ROK 2016

W związku z rozpoczęciem po stronie WOW NFZ prac związanych z przygotowaniem umów na rok 2016, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się do Świadczeniodawców posiadających umowy w rodzaju:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
 • Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne
 • Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
 • Rehabilitacja Lecznicza
 • Leczenie Stomatologiczne
 • Profilaktyczne Programy Zdrowotne
 • Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie
 • Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze
 • Opieka Paliatywna i Hospicyjna
 • Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny
 • Leczenie Szpitalne
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna -Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
 • Ratownictwo Medyczne

Niewygasające z dniem 31 grudnia 2015 roku o aktualizację danych Świadczeniodawcy w portalu SZOI ze szczególnym uwzględnieniem:

 • potencjału, który będzie wskazany do realizacji umowy na 2016 r. – w szczególności należy zwrócić uwagę na daty obowiązywania harmonogramów: komórek organizacyjnych, profili medycznych, personelu medycznego w miejscu pracy oraz dostępności sprzętu
 • okresów obowiązywania umów z podwykonawcami

Ważne! potencjał, który nie będzie posiadał w systemie SZOI aktywnych harmonogramów/dostępności w roku 2016 (czyli będzie ograniczony datą do „31.12.2015 r.”), nie będzie mógł być uwzględniony jako potencjał Świadczeniodawcy wskazany do realizacji umowy na 2016 r.

Ważne! w sytuacji wygaśnięcia umowy podwykonawstwa z dniem 31.12.2015 r., podwykonawca powinien wprowadzić i zatwierdzić w systemie nową umowę zawartą na 2016 r.

Aktualnie system posiada funkcjonalność pozwalającą na wprowadzenie nowych elementów (sprzęt, personel, umowy na podwykonawstwo) z terminem dostępności od 1 stycznia 2016 roku. Zgłoszenia zmian w potencjale do umowy na rok 2016 należy dokonać poprzez złożenie wniosku w wersji papierowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. Po weryfikacji i akceptacji wniosku, Świadczeniodawcy zostanie udostępniona umowa w wersji elektronicznej celem zgłoszenia wnioskowanych zmian. Wnioski w wersji papierowej należy złożyć do dnia 07 grudnia 2015 roku.

Podpisanie aneksów na rok 2016 do umów niewygasających z końcem ww. okresu rozliczeniowego uwarunkowane będzie spełnieniem przez Świadczeniodawcę warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia właściwych dla danego rodzaju świadczeń.

Ważne!!!

W przypadku gdy numer konta bankowego na rok 2016 nie ulega zmianie, nie należy generować wniosku w sprawie rachunku bankowego w formie elektronicznej i papierowej.

W przypadku zmiany numeru konta bankowego na rok 2016 wniosek w wersji elektronicznie i papierowej (Utworzenie wniosku w SZOI Umowy → konta bankowe → wnioski→ w ramach przyszłej umowy - rok – 2016 - typ umowy – wybrać z listy odpowiedni typ umowy -następnie należy uzupełnić informacje o właścicielu konta bankowego. Wydruk wniosku powinien zawierać kod kreskowy i być podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia do reprezentowania Świadczeniodawcy. Dla każdego typu umowy należy złożyć odrębny wniosek o konto bankowe.

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu aneksowania umów, WOW NFZ prosi o realizację w/w zaleceń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2015 roku.

Magdalena Kraszewska
Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158