WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 11417 z dnia 21 lipca 2015Drukuj

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący obowiązku udzielania świadczeń w stanach zagrożenia zdrowia i życia

W związku z trwającym okresem wakacyjnym i wzmożonym ruchem turystycznym, WOW NFZ przypomina wszystkim świadczeniodawcom, że zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz.U. 2015 poz. 581 z późn. zm.), pacjentom w stanach nagłych, zagrażających zdrowiu i życiu, pomoc powinna być udzielona niezwłocznie, bez względu na ich miejsce zamieszkania. Dotyczy to zarówno osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży do lat 18. Niedopuszczalne jest odsyłanie chorego bez uprzedniego zbadania i zdiagnozowania oraz oceny stanu jego zdrowia.
Jednocześnie, WOW NFZ przypomina, iż zgodnie z ogólnymi warunkami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2008 Nr 81, poz. 484) świadczeniodawca ma obowiązek udzielać świadczeń zgodnie z określonym w umowie harmonogramem, tym samym niedopuszczalne jest ograniczanie godzin przyjęć, jak również niezapewnianie dostępu do pełnego zakresu świadczeń zarówno medycznych jak i diagnostycznych.
Podstawa prawna
Ustawa  o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych   (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 581 z dnia 29.04.2015 r.)
Art. 19. 1. W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane świadczeniobiorcy niezwłocznie.
2. W przypadku gdy świadczenia opieki zdrowotnej w stanie nagłym są udzielane przez świadczeniodawcę, który nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca ma prawo do tych świadczeń w niezbędnym zakresie.
3. W razie braku możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej określonych w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy lub w związku z wystąpieniem siły wyższej, świadczeniodawca zapewnia, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez innego świadczeniodawcę.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2008 Nr 81, poz. 484)
§ 8. 1. Świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy, w szczególności obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń, z uwzględnieniem art. 55 ust. 1-3 i 6 ustawy.
2. Świadczeniodawca, w ramach środków finansowych określonych w umowie, jest zobowiązany do zapewnienia usług transportu sanitarnego w przypadkach określonych w ustawie, z wyjątkiem świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, o ile nie zawarli oni odrębnej umowy w tym zakresie.
§ 9. 1. Świadczeniodawca udziela świadczeń przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z określonym w umowie harmonogramem pracy oraz planem rzeczowo-finansowym, stanowiącymi załączniki do umowy.

Jednocześnie – w przypadku informacji o naruszaniu w/w obowiązków - WOW NFZ informuje, że w najbliższym czasie w wybranych placówkach medycznych przeprowadzone mogą zostać kontrole dostępności świadczeń  – także w godzinach wieczornych, w dni świąteczne i wolne od pracy.
 

Z-ca Dyrektora ds.Służb Mundurowych

Krzysztof Filipowiak

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158