WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LISTY OCZEKUJĄCYCH

Artykuł nr: 11333 z dnia 10 czerwca 2015Drukuj

Przypomnienie zasad wpisywania pacjentów na listy oczekujących

W związku z napływającymi informacjami o nieprawidłowym postępowaniu świadczeniodawców podczas wpisywania świadczeniobiorców na listy oczekujących, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Zdrowia w Poznaniu przypomina o konieczności stosowania poniższych zasad.
1.    Świadczeniobiorca, który zgłasza się do świadczeniodawcy w celu otrzymania świadczenia
i nie może ono zostać udzielone w dniu zgłoszenia, powinien zostać umieszczony na liście oczekujących.
2.    Świadczeniodawca powinien wyznaczyć planowany termin udzielenia świadczenia wynikający z kolejności zgłoszeń oraz kryteriów medycznych. Świadczeniodawca powinien zaproponować świadczeniobiorcy pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia zgodnie
z kolejnością zgłoszeń.
3.    W przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się w wyznaczonym terminie powinien niezwłocznie poinformować o tym świadczeniodawcę. Świadczeniobiorca może to uczynić
w dniu wpisu na listę. Świadczeniobiorca ma obowiązek powiadomić świadczeniodawcę również w przypadku gdy zaakceptuje wyznaczony pierwotnie termin, ale w trakcie oczekiwania wystąpią okoliczności uniemożliwiające mu stawienie się w określonym terminie.
4.    Świadczeniodawca w wyniku otrzymania powyższej informacji powinien wyznaczyć świadczeniobiorcy nowy planowany termin udzielenia świadczenia, tj. dokonać zmiany planowanego terminu udzielenia świadczenia, a także odnotować na liście przyczynę tej zmiany.
Pamiętać jednak należy, że zasady te nie dotyczą osób szczególnie uprawnionych.
Podstawa prawna- art. 20 i art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015, poz. 581 z późn.zm)

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
 

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158