WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dziecko w NFZ...

Z przyjemnością oddajemy do Waszego użytkowania nowy serwis, poświęcony świadczeniom zdrowotnym dostępnym w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego tylko dla dzieci.

Artykuł nr: 10834 z dnia 28 sierpnia 2014Drukuj

Pierwsze kroki – czyli obowiązek zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego

Pierwsze kroki – czyli obowiązek zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego

 

Rodzice często zadają pytanie – po co zgłaszać dziecko do ubezpieczenia, skoro wiadomo, że i tak do 18 roku życia należy mu się „darmowe leczenie”?

Odpowiedź jest bardzo prosta. Każdy, kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (np. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, prowadzi działalność gospodarczą, pobiera rentę lub emeryturę, jest rolnikiem ubezpieczonym w KRUS, itd.) ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego tych członków rodziny – którzy nie posiadają własnego tytułu do ubezpieczenia. A takim członkiem rodziny jest właśnie DZIECKO. 

Obowiązek taki nakłada Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Świadczenia zdrowotne udzielone dziecku - które nie ukończyło 18 roku życia, a nie może zostać zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców, bądź opiekunów – są finansowane z budżetu państwa, pod warunkiem, że jest ono obywatelem polskim.

 

Jak zgłosić nowonarodzone dziecko do ubezpieczenia?

Poinformować swojego płatnika składek (pracodawcę, ZUS, KRUS, itp.) o nowonarodzonym dziecku, które należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Mamy na to 7 dni od dnia urodzenia dziecka. Nasz płatnik składek dokonuje zgłoszenia na obowiązującym formularzu ZUS ZCNA. Formularz ten jest rejestrowany w ZUS. Następnie zgłoszenie dokonane przez płatnika składek zostaje przesłane przez ZUS do Centrali NFZ, a dane na temat ubezpieczenia członka rodziny pojawiają się w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.

Jeżeli dziecko nie ma jeszcze przyznanego nr PESEL, to do 3 miesiąca życia świadczenia mu udzielone mogą być rozliczone w oparciu o nr PESEL jego opiekuna. 

 

WAŻNE:

  •  Jeżeli żaden z rodziców nie podlega  obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce lub w innym kraju członkowskim UE/EFTA , do ubezpieczenia zdrowotnego mogą zgłosić dziecko np. ubezpieczeni dziadkowie.

 

Zmiana pracy a ubezpieczenia dziecka.

Jeśli zmieniamy pracę, zostajemy wyrejestrowani z ubezpieczenia zdrowotnego przez „starego” pracodawcę i zgłaszani do tegoż ubezpieczenia przez „nowego”. Wyrejestrowaniu ulegają wtedy wszyscy zgłoszeni przez nas członkowie rodziny (nie tylko dzieci, także małżonkowie lub krewni wstępni). Musimy więc pamiętać, aby zgłosić u nowego pracodawcy ponownie członków rodziny do ubezpieczenia.

 

Kiedy zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia wygasa?

W przypadku:

  • ustania tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby, która zgłosiła dziecko – np. wyrejestrowanie głównego ubezpieczonego z poprzedniego miejsca pracy. Dlatego ważne jest aby zgłosić u nowego pracodawcy ponownie członków rodziny – w tym dzieci - do ubezpieczenia.
  • zaprzestania kontunuowania nauki przez członków rodziny pomiędzy 18. a 26. rokiem życia
  • ukończenia przez kształcącego się członka rodziny 26 lat
  • skreślenia z listy uczniów/studentów członka rodziny pomiędzy 18. a 26. rokiem życia
  • uzyskania przez członka rodziny samodzielnego i obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. dorosłe dziecko zostaje zatrudnione i zyskuje swoje własne ubezpieczenie zdrowotne).

 

WAŻNE:

  • Podjęcie pracy w ramach umowy zlecenia nie powoduje powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia i kontynuują naukę. Dlatego też jeśli student, który ma mniej niż 26 lat i jest zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego rodzica, podejmie pracę w ramach umowy zlecenia, to okoliczność ta nie powoduje wygaśnięcia zgłoszenia jego osoby do ubezpieczenia jako członek rodziny. Należy pamiętać o konieczności poinformowania zleceniodawcy o posiadanym statusie studenta.

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158