WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LISTY OCZEKUJĄCYCH

Artykuł archiwalny nr: 10234 z dnia 04 marca 2014Drukuj

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie terminowego przekazywania danych o listach oczekujących [A]

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW
W SPRAWIE TERMINOWEGO PRZEKAZYWANIA DANYCH O LISTACH OCZEKUJĄCYCH

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że dane dotyczące list oczekujących powinny być skutecznie przekazane do 10 dnia każdego miesiąca za poprzedni okres sprawozdawczy*. Zgodnie z ogólnymi warunkami umów stanowiącymi załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w przypadku nieprzekazania danych, o których mowa wyżej Oddział Funduszu skorzysta z uprawnień wynikających z § 30 pkt 1 ust. 3 lit. g ** Ogólnych Warunków Umów.

 

Barbara Murawska
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

 

(*) Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. (Dz. U. 2008 Nr123 poz. 801, z późn. zm.) w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, wydanego na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135, z późn. zm.)

(**)„W przypadku zastrzeżenia w umowie kar umownych, w razie niewykonania lub wykonania umowy niezgodnie z jej postanowieniami, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, wysokość kary umownej wynosi:
- do 1 % kwoty zobowiązania określonej w umowie dla danego zakresu świadczeń w przypadku: nieprzekazywania danych dotyczących list oczekujących w terminie.” (Dz.U.08.81.484 z dnia 13 maja 2008 r.)

 

Data zamieszczenia komunikatu 4 marca 2014 roku

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158