Home Umowy Dokonywanie zmian w zakresie osób personelu medycznego, harmonogramu czasu pracy poradni
Dokonywanie zmian w zakresie osób personelu medycznego, harmonogramu czasu pracy poradni PDF Drukuj
Wpisał Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej (BM)   
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina świadczeniodawcom realizującym umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i dokonującym zmian w zakresie osób personelu medycznego lub w zakresie harmonogramu czasu pracy poradni o konieczności przestrzegania w szczególności następujących zasad:
- zmiany wymagają zgłoszenia dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo - w przypadkach losowych - niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia;
- zmiany w zakresie osób personelu medycznego nie mogą naruszać wymagań dotyczących kwalifikacji i uprawnień, w tym również tych, deklarowanych w ofercie;
- zmiany nie mogą naruszać postanowień umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie umownej liczby godzin pracy świadczeniodawcy;
- zmiany nie mogą naruszać warunków koniecznych i rankingujących dotyczących organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w trakcie tygodnia kalendarzowego (np. nie krócej niż trzy dni w tygodniu po 4 godziny dziennie dla poradni specjalistycznych czy co najmniej 5 dni w tygodniu nie krócej niż 10 godzin dziennie dla fizjoterapii ambulatoryjnej);
- zmiany nie mogą naruszać deklarowanego przez świadczeniodawcę na etapie prowadzonego postępowania konkursowego procentowego udziału czasu pracy lekarzy specjalistów oraz pielęgniarek, położnych, dietetyków, psychologów klinicznych i fizjoterapeutów lub też deklarowanego równoważnika etatu przeliczeniowego, jego wielokrotności bądź części;
- zmiany nie mogą naruszać przepisów dotyczących koincydencji czasowych - osoby personelu medycznego nie mogą w czasie wyznaczonym przez świadczeniodawcę do udzielania świadczeń zdrowotnych udzielać świadczeń w innej jednostce organizacyjnej u tego samego świadczeniodawcy bądź też u innego świadczeniodawcy.
Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż obowiązek uprzedniej weryfikacji prawidłowości dokonanego zgłoszenia obciąża w całości świadczeniodawcę. Tym samym zgłaszane do Oddziału Funduszu zmiany będą akceptowane jedynie w przypadku zachowania wskazanych wyżej zasad i to ze skutkiem od dnia ich poprawnego przekazania do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Jedynie w indywidualnie oznaczonych sytuacjach, uwzględniając losowość przypadków, zmiana będzie mogła zostać zaakceptowana z datą wcześniejszą, nie dalszą jednak niż 14 dni kalendarzowych wstecz.
Uwzględniając powyższe Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż w sytuacji, gdy zgłoszone przez świadczeniodawcę zmiany nie zostaną zaakceptowane przez Oddział Funduszu i to z przyczyn leżących wyłącznie po stronie świadczeniodawcy (nieprzestrzeganie zasad wskazanych wyżej) lub też zostaną zaakceptowane ale z inną datą obowiązywania niż określona we wniosku, świadczeniodawca, który okresowo realizował świadczenia na nowych, deklarowanych w złożonym wniosku, zasadach ponosi pełną odpowiedzialność za udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sposób niezgodny z aktualnie obowiązującą umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z załącznikiem „Harmonogram-zasoby”), co stanowić może podstawę do zastosowania sankcji określonych przepisami Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.