Home Rozliczenia Jakie mogą wystąpić błędy w deklaracjach i jak na nie reagować?
Jakie mogą wystąpić błędy w deklaracjach i jak na nie reagować? PDF Drukuj
Wpisał Wydział Informatyki (JR)   

 

Opis możliwych błędów przy weryfikacji deklaracji POZ.

Nazwa błędu

Opis:

Czynności do wykonania:

13 - Brak własnego nr PESEL i świadczeniobiorca nie jest noworodkiem

Przekazano deklarację osoby bez numeru PESEL, która ukończyła 6 miesiąc życia

- uzupełnić numer PESEL na deklaracji lub gdy pacjent już nie jest podopiecznym wycofać deklarację

- przesłać nową listę POZ

15 - Nr PESEL własny błędny

Przekazano deklarację osoby z błędnym numerem PESEL

- wprowadzić poprawny numer pesel

- przesłać nową listę POZ

20 - Brak lub nieprawidłowy REGON szkoły (placówki oświatowej)

- nie przekazano numeru REGON placówki oświatowej lub

- przekazano błędny numer REGON placówki oświatowej lub

- brak podanego numeru REGON w cechach miejsca udzielania świadczeń w PORTALU NFZ lub

- brak miejsca z podanym numerem REGON w umowie POZ

- wprowadzić numer REGON placówki oświatowej

 

- poprawić numer REGON placówki oświatowej

 

- wprowadzić w PORTALU NFZ numer REGON jako cechę miejsca udzielania świadczeń

 

- zgłosić pisemnie do OW NFZ miejsce udzielania świadczeń do umowy POZ

 

- przesłać nową listę POZ

22 - Nieprawidłowy numer poświadczenia lub umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Przekazano w deklaracji nieprawidłowy numer poświadczenia lub umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

- wprowadzić dane w prawidłowym formacie

 

Format numeru umowy o dobrowolne ubezpieczenie określa zarządzenie Prezesa NFZ 9/2007 – Kod_oddziału_NFZ / numer_kolejny / Rok_czterocyfrowy

 

Format numeru poświadczenia określa Rozporządzenie MZ DZ.U. 2004.273.2718 – numer_oddziału / trzycyfrowy_rodzaj_zaświadczenia_serii_E100 / rok_wydania_poświadczenia_dwie_ostatnie_cyfry / pięciocyfrowy_numer_kolejny_poświadczenia

 

- przesłać nową listę POZ

24 – Brak kodu TERYT gminy w danych adresowych świadczeniobiorcy

Przekazano deklarację w której nie określono kodu GUS gminy zamieszkania pacjenta

- poprawić dane adresowe pacjenta wskazując kod gminy TERYT;

 

- przesłać nową listę POZ

 

(błąd występujący od lipca 2010)

25 – Błędny kod TERYT gminy w danych adresowych świadczeniobiorcy

Przekazano deklarację w której kod GUS gminy zamieszkania pacjenta nie jest prawidłowym kodem gminy w bazie TERYT.

- poprawić dane adresowe pacjenta wskazując prawidłowy kod gminy TERYT;

 

- przesłać nową listę POZ

 

(błąd występujący od lipca 2010)

26 – Brak miejscowości o przekazanej nazwie wśród miejscowości znajdujących się w gminie o przekazanym kodzie TERYT gminy w oparciu o słownik TERYT

Przekazano deklarację w której miejscowość nie znajduje się wśród miejscowości znajdujących się w gminie o przekazanym kodzie TERYT gminy w oparciu o słownik TERYT

- poprawić dane adresowe pacjenta wskazując prawidłową miejscowość lub właściwy kod TERYT gminy pacjenta.

 

- przesłać nową listę POZ

 

(błąd występujący od lipca 2010 – z konsekwencjami nieuznania deklaracji od września 2010)

27 – Brak miejscowości i/lub numeru domu w danych adresowych świadczeniobiorcy

Przekazano deklarację w której nie określono nazwy miejscowości i/lub nie określono numeru domu w danych adresowych świadczeniobiorcy

- poprawić dane adresowe pacjenta wskazując miejscowość i/lub numer domu;

 

- przesłać nową listę POZ

 

(błąd występujący od lipca 2010)

50 - Niezgodna płeć i wiek pacjenta dla deklaracji położnej środowiskowej

Przekazano deklarację noworodka męskiego po ukończeniu 2 miesiąca życia

- nie ma potrzeby poprawiania tego błędu w pierwszym miesiącu jego wystąpienia -deklaracja będzie nieuznana

- w przypadku wykonywania patronaży nie jest wskazane wcześniejsze usuwanie takich deklaracji w związku z weryfikacją usług (w pierwszym miesiącu jego wystąpienia)

62 - Data urodzenia późniejsza od daty dzisiejszej

Przekazano deklarację osoby której data urodzenia jest późniejsza niż data importu listy POZ.

- poprawić datę urodzenia deklaracji

- przesłać nową listę POZ

63 - Data złożenia wcześniejsza od daty urodzenia

Przekazano deklarację której data złożenia jest wcześniejsza niż data urodzenia osoby której dotyczy.

- poprawić datę urodzenia bądź złożenia deklaracji

- przesłać nową listę POZ

64 - Data złożenia późniejsza od daty dzisiejszej

Przekazano deklarację której data złożenia jest późniejsza niż data importu listy POZ.

- poprawić datę złożenia deklaracji i przesłać nową listę POZ

- przesłać nową listę POZ w dniu który będzie późniejszy niż daty złożenia deklaracji w niej widniejące

80 - Data złożenia po dacie końca okresu rozliczeniowego

Przekazano deklarację której data złożenia jest późniejsza niż 1 dzień miesiąca na który jest sporządzona lista POZ.

- nie ma potrzeby poprawiania tego błędu o ile data złożenia jest prawidłowa, w bieżącym okresie deklaracja taka będzie nieuznana ale w okresie następnym będzie poprawna

- w przypadku nieprawidłowej daty złożenia deklaracji należy poprawić tą datę i przesłać nową listę POZ

84 - Brak lub nieprawidłowy numer prawa wykonywania zawodu osoby personelu medycznego

Przekazano deklarację typu LEKARZ RODZINNY z brakującym lub nieprawidłowym numerem prawa wykonywania zawodu lekarza

- poprawić numer prawa wykonywania zawodu lekarza lub zmienić typ deklaracji

- przesłać nową listę POZ

85 - Brak lub nieprawidłowy numer PESEL osoby personelu medycznego

Przekazano deklarację typu PIELĘGNIARKA POZ, POŁOŻNA POZ, PIELĘGNIARKA W MIEJSCU WYCHOWANIA I NAUCZANIA z brakującym lub nieprawidłowym numerem PESEL osoby personelu medycznego

- poprawić numer PESEL osoby personelu medycznego  lub zmienić typ deklaracji

- przesłać nową listę POZ

86 - Brak osoby personelu medycznego w umowie na wykonywanie świadczeń

Przekazano deklarację przypisaną do osoby personelu medycznego którego nie ma w umowie.

 

Dotycz to również osób personelu medycznego, które zaprzestały udzielania świadczeń przed 1 stycznia 2011 w danym podmiocie i co do których nie ma decyzji Dyrektora OW NFZ o przedłużeniu czasookresu finansowania świadczeń na podstawie deklaracji (decyzja taka jest wydawana na indywidualną prośbę świadczeniodawcy o ustalenie terminu, w którym dokona, w kontakcie ze świadczeniobiorcami, stosownych uzupełnień w zakresie dokumentów będących podstawą listy świadczeniobiorców wykazywanej do Funduszu w celu bieżących rozliczeń realizacji umowy.)

- w przypadku nowych osób personelu medycznego należy odpowiednio wcześniej zgłosić te osoby do umowy za pośrednictwem Portalu NFZ (aby nowa osoba mogła zostać uznana w deklaracjach aneks musi być podpisany przez Świadczeniodawcę);

- sprawdzić prawdziwość numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu osoby personelu medycznego do której jest przypisana deklaracja

- sprawdzić poprawność przypisania deklaracji do umowy;

- złożyć prośbę o ustalenie terminu przepisania deklaracji od osoby personelu, która zaprzestała udzielania świadczeń

 

- przesłać nową listę POZ

87 - Brak lub nieprawidłowa płeć świadczeniobiorcy

W przypadku deklaracji osób które nie posiadają numeru PESEL (np. noworodki) konieczne jest przekazywanie płci i daty urodzenia.

- uzupełnić informację o płci osoby;

 

- przesłać nową listę POZ

88 - Brak świadczenia w umowie umożliwiającego rozliczenie deklaracji

Przekazano deklarację z takimi atrybutami które nie pozwalają wyznaczyć usługi z umowy według której ma nastąpić finansowanie.

 

Atrybuty kluczowe:

- typ deklaracji;

- rodzaj deklaracji;

- kategoria podopiecznego (DPS, Dom Dziecka, itp.)

- znacznik czy deklaracja jest podstawą płatności;

- wiek pacjenta;

- sprawdzić poprawność kluczowych atrybutów deklaracji

 

- przesłać nową listę POZ

114 - Nieprawidłowa data złożenia deklaracji podczas

zmiany osoby personelu

Na deklaracji zmienił się identyfikator personelu (w stosunku do poprzedniego okresu) a nie zmieniła się data złożenia deklaracji.

 

 - sprawdzić poprawność zmiany osoby personelu na deklaracji oraz daty złożenia deklaracji

 

- przesłać nową listę POZ

 

(błąd występujący od stycznia 2011)

115 - Niewyjaśniona nieprawidłowa dala złożenia deklaracji podczas zmiany osoby personelu w poprzednich okresach

 

Przesyłana deklaracja w jednym z poprzednich okresów była oznaczona błędem 114 i nie zmieniła się data złożenia deklaracji oraz identyfikator osoby personelu

- sprawdzić poprawność zmiany osoby personelu na deklaracji oraz daty złożenia deklaracji

 

- przesłać nową listę POZ

 

(błąd występujący od maja 2011)

116 - Deklaracja nieuznana w jednym z poprzednich okresów z powodu zmiany przez świadczeniobiorcę placówki POZ

 

Przesyłana deklaracja w jednym z poprzednich okresów była oznaczona jako nieaktywna z powodu zmiany przez świadczeniobiorcę placówki POZ.

 - wycofać deklarację z datą wycofania z przed pierwszego na który przesyłana jest obecna lista POZ

 

- przesłać nową listę POZ

 

(błąd występujący od maja 2011)

117 – Niepoprawny identyfikator techniczny komórki organizacyjnej

Miejsce złożenia deklaracji nie występuje w potencjale świadczeniodawcy  POZ

- zmienić dla deklaracji  miejsce złożenia deklaracji na takie, które występuje w potencjale świadczeniodawcy

 

 - przesłać nową listę POZ

 

(błąd występujący od marca 2012)

 

118 – Data złożenia deklaracji poza okresem występowania osoby personelu w umowie

Personel do którego jest złożona deklaracja nie występował w dniu złożenia deklaracji w umowie z NFZ

- w przypadku nowych osób personelu medycznego należy odpowiednio wcześniej zgłosić te osoby do umowy za pośrednictwem Portalu NFZ (aby nowa osoba mogła zostać uznana w deklaracjach aneks musi być podpisany przez Świadczeniodawcę);

 

- zweryfikować datę złożenia deklaracji lub osobę personelu;

 

 - przesłać nową listę POZ

 

(błąd występujący od maja 2012)

119 - Brak komórki organizacyjnej o podanym identyfikatorze technicznym w umowie w danym okresie

 

Miejsce złożenia deklaracji nie występuje w umowie  POZ

- zmienić dla deklaracji  miejsce złożenia deklaracji na takie, które występuje w umowie POZ

- jeżeli miejsce jest prawidłowe zgłosić potrzebę aneksowania umowy POZ o nowe miejsce;

 

 - przesłać nową listę POZ

 

(błąd występujący od czerwca 2012)

 

120 - Niezgodność numeru REGON szkoły (placówki oświatowej) z identyfikatorem technicznym komórki organizacyjnej

 

Regon szkoły przekazany w deklaracji nie znajduje się w cechach miejsca złożenia deklaracji, które zostało wskazane przy deklaracji

- sprawdzić prawidłowość wskazania miejsca złożenia deklaracji

- sprawdzić prawidłowość w PORTALU NFZ numeru REGON jako cecha miejsca udzielania świadczeń

 

- przesłać nową listę POZ

 

(błąd występujący od czerwca 2012)

121 - Nieprawidłowa kategoria podopiecznego objętego opieką

 

Nieprawidłowa kategoria podopiecznego objętego opieką

 

- sprawdzić prawidłowość kategorii podopiecznego (dopuszczalne wartości : DPS, MOW, MOS-c, SOW, SOS-W, IOP, RPO-T, PO-WI, PO-WS, PO-WST, PO-WSR)

- przesłać nową listę POZ

122 - Data potwierdzenia uprawnień do świadczeń wcześniejsza niż data złożenia deklaracji

 

W komunikacie przekazano informację, że data potwierdzenia uprawnień przekazana w

atrybucie „data-potw-upraw” jest wcześniejsza niż data złożenia deklaracji.

- sprawdzić datę potwierdzenia uprawnień w stosunku do daty złożenia deklaracji

 

- przesłać nową listę POZ

123 - Data potwierdzenia uprawnień do świadczeń późniejsza niż pierwszy dzień okresu sprawozdawczego, którego dotyczy lista deklaracji

 

W komunikacie przekazano informację, iż data potwierdzenia uprawnień przekazana w atrybucie „data-potw-upraw” jest późniejsza niż pierwszy dzień okresu sprawozdawczego, którego dotyczy lista deklaracji.

 

- usunąć informację o dacie potwierdzenia uprawnień do świadczeń jeżeli jest wcześniejsza niż pierwszy dzień okresu na który składana jest lista POZ

 

- przesłać nową listę POZ

124 - Dane szczegółowe dotyczące dokumentu poświadczającego prawo do świadczeń nie mogą być przekazywane w bieżącym okresie

 

W komunikacie przekazano informację, iż dla miesiąca styczeń 2015 bądź luty 2015 przekazano element podrzędny w ramach „nfz:potw-upraw-dokumentem” oraz „nfz:potw-upraw-oswiadczeniem”.

 

- usunąć informacje szczegółowe dokumentu poświadczającego prawo do świadczeń

 

- przesłać nową listę POZ

 

Błąd dotyczy tylko okresów styczeń i luty 2015.

125 - Brak danych dotyczących dokumentu poświadczającego prawo do świadczeń lub oświadczenia

 

W komunikacie przekazano informację, iż dla miesiąca marzec 2015 bądź miesięcy późniejszych nie przekazano elementu podrzędnego w ramach „nfz:potw-upraw-dokumentem” oraz „nfz:potw-upraw-oswiadczeniem”.

 

- dodać informacje szczegółowe dokumentu poświadczającego prawo do świadczeń

 

- przesłać nową listę POZ

 

Błąd dotyczy okresów od marca 2015 i późniejszych.

stan na: 06 luty 2015r.

Artykuł ostatnio poprawiony: Piątek, 06. Luty 2015 09:15