Home Pytania pacjentów Czy muszę płacić za kopię dokumentacji medycznej?
Czy muszę płacić za kopię dokumentacji medycznej? PDF Drukuj

 

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępniania dokumentacji medycznej uprawnionym do tego osobom i jednostkom. Przede wszystkim prawo dostępu do dokumentacji medycznej ma sam pacjent, jego przedstawiciel ustawowy oraz osoba upoważniona przez pacjenta. Żadna z tych osób nie ma obowiązku uzasadniania swego żądania.

Dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta nie jest uzależniony od wydania przez kogokolwiek sformalizowanej zgody lub decyzji na jej udostępnienie. Jeżeli osoba uprawniona zwraca się do właściwego podmiotu o udostępnienie jej dokumentacji medycznej, podmiot ten ma obowiązek zrealizować jej prośbę  bez zbędnej zwłoki. Prośba może być złożona w dowolnej formie, ustnej lub pisemnej.

1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;

2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;

3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

5) na informatycznym nośniku danych.

 

2. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

 

3. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób określony w ust. 1 pkt 4 i 5, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów, jeżeli przewiduje to regulamin organizacyjny podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz w ust. 3 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.

Maksymalna wysokość opłaty za:

1)     jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,

2)     jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,

3)     udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004

przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.), począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.
 

Pacjent, posiadający kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego ma prawo uzyskać bezpłatnie kopię dokumentacji medycznej dotyczącej diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego.

Jeśli pacjent uzyska odmowę dostępu do dokumentacji medycznej lub też nie zostanie ona udostępniona bez zbędnej zwłoki, ma możliwość skierowania sprawy do Rzecznika Praw Pacjenta z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego, ewentualnie złożenia pozwu do sądu cywilnego.

 

Artykuł ostatnio poprawiony: Piątek, 19. Maj 2017 13:38