Home Portal Świadczeniodawcy SZOI Co zrobić, gdy zmienił się adres miejsca wykonywania świadczeń?
Co zrobić, gdy zmienił się adres miejsca wykonywania świadczeń? PDF Drukuj
Wpisał Wydział Informatyki (KT)   

 

Jeżeli nastąpiła zmiana adresu miejsca w ramach tej samej komórki organizacyjnej należy wykonać następujące czynności w menu świadczeniodawca:

Przed wprowadzeniem zmian w zasobach na portalu SZOI należy najpierw utworzyć zgłoszenie zmiany do umowy (Umowy -> Zgłoszenie zmiany do umowy -> Dodawanie zgłoszenia). Gdy pojawi się zgłoszenie ze statusem "wprowadzony" należy wybrać operację "pozycje" i dla danego punktu na liście zakończyć harmonogram miejsca (operacja "harm. miejca"), harmonogramy personelu (operacja "personel" -> następnie operacja "harmonogramy") oraz dostępność sprzętu(operacja "zasoby"). Aby zakończyć harmonogram należy dla danego zasobu/harmonogramu wybrać operację "edytuj" i wpisać odpowiednią wartość w pole "data do" - data do kiedy dany harmonogram obowiązywał, czyli data ostatniego dnia aktywności miejsca udzielania świadczeń. Po poprawie dat w zgłoszeniu należy wrócić na początek do listy zgłoszeń  (Umowy -> Zgłoszenie zmiany do umowy) i wybrać operację "zatwierdź" przy utworzonym zgłoszeniu. Następnie można przystąpić do zmian w zasobach zdefiniowanych na portalu SZOI postępując zgodnie z poniższymi krokami.

1. w Struktura fizyczna -> Lokalizacje dodać nową lokalizację, z nowym adresem.

2. w przypadku, gdy po zatwierdzeniu pojawia się komunikat, że dana lokalizacja już istnieje, może to oznaczać, że istnieje już taka lokalizacja ale jest ona nieaktywna. Wtedy należy ustawić w filtrach „Aktywność” – nieaktywne i nacisnąć szukaj, a następnie przywrócić lokalizację z adresem, który chcieliśmy wpisać w pkt. 1.

3. kończymy harmonogramy (z określonym dniem) osób zatrudnionych w miejscu ze starym adresem oraz kończymy dostępność  (z określonym dniem) całego sprzętu znajdującego się w tym miejscu

4. w oknie miejsca udzielania świadczeń, zdezaktywować miejsce z nieaktualnym adresem

5. dodać nowe miejsce udzielania świadczeń wybierając podczas tworzenia lokalizację z nowym, aktualnym adresem, którą dodaliśmy w pkt. 1. lub przywróciliśmy w pkt. 2.

6. jeśli w danym miejscu znajdował się sprzęt, należy wybrać dla nowo utworzonego miejsca operację „przepnij sprzęt” i w oknie przepinania sprzętu wyszukać miejsce, które dezaktywowano w pkt.5 oraz podać datę przepięcia (od następnego dnia po zamknięciu starego miejsca)

7. zatrudnić w nowym miejscu osoby personelu (od następnego dnia po zamknięciu starego miejsca, operacja "miejsca pracy" w zasobach w zatrudnionym personelu)

8. operacje z pkt. 3. – pkt. 7. powtarzać dla każdej komórki organizacyjnej, w której znajduje się miejsce z nieaktualnym adresem

9. po wykonaniu powyższych punktów, wrócić do Struktura fizyczna -> Lokalizacje i zdezaktywować lokalizację z nieaktualnym adresem

11. poinformować pracownika WOW NFZ Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej o dokonaniu zmiany miejsca udzielania świadczeń w celu otrzymania aneksu na zmianę miejsca udzielania świadczeń ze wskazaniem daty zmiany.

12. po przygotowaniu aneksu przez pracownika NFZ należy dodać kolejne zgłoszenie zmiany do umowy aby przypisać do nowo wprowadzonych na umowie miejsc udzielania świadczeń: harmonogram miejsca, personel i sprzęt.


Artykuł ostatnio poprawiony: Środa, 08. Luty 2012 10:06